Obraz przedstawiający Wyniki rekrutacji do Przedszkola Gminnego  w Jaczowie w ramach unijnego projektu.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która wybrała dzieci, które uczęszczać będą do przedszkola w ramach projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”. O wynikach rekrutacji rodzice i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacji na temat rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola w Jerzmanowej tel. 724 846 572, 500 774 950.

Gmina Jerzmanowa jest beneficjentem projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” nr RPDS.10.01.01-02-0031/17-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne.