Obraz przedstawiający Dofinansowanie dla projektu_WDS


Gmina Jerzmanowa

informuje, iż dobiega końca realizacja projektu Nowe miejsca edukacji przedszkolnej
w Gminie Jerzmanowa

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 425 872,85 PLN. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 ÷ 31.08.2021.

  • Cele projektu
  • Formy wsparcia

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia 25 miejsc przedszkolnych (1 nowy oddział) w Przedszkolu Gminnym w Jaczowie oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych u łącznie 75 dzieci, a także podniesienie kompetencji u1 z nauczycieli.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Uruchomienie nowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej (1 oddział), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach tego zadania przewidziano ponoszenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola. Istotnym elementem jest fakt doposażenia nowopowstałego pomieszczenia poprzez zakup wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i zabawek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału oraz do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć. Z uwagi na trudny czas realizacji projektu tj. pandemia COViD-19 wszystkie zaplanowane w ramach projektu wyjazdy edukacyjne zorganizowano w miesiącu czerwcu.

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji.

W ramach tego zadania prowadzono zajęcia grupowe (dla 75 dzieci) oraz indywidualne (dla 25 dzieci). Zorganizowano następujące rodzaje zajęć: - z języka angielskiego; - z gimnastyki korekcyjnej; - fitness; - ju-jitsu; - z programowania oraz -z logopedii.

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

W ramach zadania przeprowadzono wsparcie szkoleniowe w kierunku bardziej efektywnej i lepszej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  • Uczestnicy projektu
  • Efekty realizacji projektu

Grupę docelową w projekcie stanowi 75 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Jaczowie, w roku szkolnym 2020/2021 – 25 dzieci z oddziału utworzonego w ramach niniejszego projektu oraz 50 dzieci z pozostałych oddziałów a także
1 nauczyciel (objęty wsparciem w ramach szkolenia).

 

Od września 2020 roku do lipca 2021 roku przeprowadzonych zostało:

- 500 godz. zajęć logopedycznych;

- 105 godz. zajęć z języka angielskiego;

- 93 godz. zajęć z gimnastyki korekcyjnej;

- 68 godz. zajęć z ju-jitsu;

- 77 godz. zajęć z fitness;

- 25 spotkań z programowania

Dzięki realizacji projektu biorące w nim udział przedszkolaki, miały możliwość pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i uzupełniać braki w danej dziedzinie, wykorzystując do tego zakupione
w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach dodatkowych. Program zajęć urozmaicony był wyjazdami edukacyjnymi m.in. do parku linowego
w Nowej Soli, do Parku Krasnala w Nowej Soli oraz do Parku Wrocławskiego w Lubinie. Udział
w wycieczkach dydaktycznych rozwinął zainteresowania środowiskiem przyrodniczym
i geograficznym, przyczynił się do pobudzenia większej aktywności do zdobywania wiedzy.
Z pewnością dla wszystkich możliwość uczestniczenia w projekcie przyniesie wiele pozytywnych efektów.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa.