Nazwa zadania: „Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni ścieków w Głogowie

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; Priorytet: OW – Ochrona wód

Wartość projektu:  2.760 031,13 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW:  1.113 900 zł w tym
Dotacja:      556.950 zł
Pożyczka:   556.950 zł

Data rozpoczęcia:   III kwartał 2018 r.

Data zakończenia: 31.08.2019 r.

Koszt całkowity:    2.760 031,13

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl