Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: „Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu Projektami z podziałem na części.

Część 1 - Zarządzanie Projektem pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”

Część 2 – Zarządzanie Projektem pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy”


Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.