Informacja o wyborze wykonawcy na realizację usług szkoleniowych na rzecz nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Jerzmanowa w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0094/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne