Zamawiający - Gmina Jerzmanowa, działając zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.