Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trynie zapytania ofertowego znak: GNZ-I.271.2.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie "Raportu o stanie Gminy Jerzmanowa".