Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 602313-N-2019 w dniu 26.09.2019 r.

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający tj. Gmina Jerzmanowa zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą z uwagi na przyjęte kryteria tj. cenę – 60 %, okres gwarancji i rękojmi – 40 % uznana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów,  kwota brutto: 2 940 949,19 zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ocenił najwyżej ofertę w/w Wykonawcy i uznał jako najkorzystniejszą w oparciu o określone w specyfikacji kryteria wyboru. Oferta  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w kryterium „cena” i w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.