Od prawie trzech lat odkąd Gmina Jerzmanowa jest właścicielem pałacu wraz z parkiem i budynkami gospodarczymi, czynione są starania, aby duża obora ze stodołą znajdująca się w zespole pałacowo-parkowym przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej mogła zostać zaadoptowana na świetlicę wiejską z kręgielnią. Opracowany został odpowiedni projekt zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z dużymi kosztami przebudowy Gmina rozpoczęła działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku Gmina Jerzmanowa złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej, w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Pismem Dyrektora Wydziału Wdrażania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.02.2018 r. Gmina została poinformowana, o nie wybraniu dofinansowania projektu. Projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie była niewystarczająca do wybrania projektu do dofinansowania. Gmina w wyniku dokonanej oceny projektów uzyskała 37,00 pkt.

Rozpoczęliśmy procedurę odwoławczą. Po złożonym proteście Gminy w związku z niewybraniem projektu, Zarząd Województwa po przeanalizowaniu naszych argumentów przyznał dodatkowe 1,5 pkt. Jednakże 38,50 pkt nadal nie wystarczało do tego, aby wniosek mógł zostać wybrany do dofinansowania. Kolejnym krokiem, było złożenie przez Gminę w dniu 26.04.2018 r. skargi na Uchwałę Zarządu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd, wyrokiem z dnia 30 maja 2018 r. stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem przepisów prawa mającym istotny wpływ na wynik oceny i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd, przychylając się tym samym do argumentów Gminy przedstawionych w odwołaniu. Zarząd Województwa odwołał się od wyroku Wojewódzkiego Sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. NSA orzeczeniem z dnia 21 sierpnia 2018 roku uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

18 września br. otrzymaliśmy oficjalną informację od Dyrektora Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, że na mocy Uchwały nr 5959/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.09.2018 r., projekt Gminy Jerzmanowa pn.: Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej został wybrany do dofinansowania.

Przyznana wysokość dotacji wynosi: 4 912 599,55 zł, czyli 85% wszystkich kosztów realizacji zadania.

- Bardzo się cieszę, że nasza determinacja przyniosła taki rezultat. Te wywalczone duże pieniądze pozwolą realizować zamierzony cel jakim jest adaptacja stodoły i obory na nową świetlicę wiejską z kręgielnią. Mieszkańcy Jerzmanowej doczekają się nowej i wyjątkowej świetlicy wiejskiej, bo z zachowaniem elementów istniejącej architektury budynku – powiedział Wójt Gminy Lesław Golba.