W związku z utrzymaniem efektów prowadzonego przez Gminę Jerzmanowa projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”, uruchomiono procedurę monitorowania przekazanego sprzętu. Zgodnie z zapisami zawartymi w Procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obowiązkiem Obdarowanego jest składanie, przez okres 2 lat od daty zatwierdzenia przez instytucję wniosku rozliczającego, oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu komputerowego (załącznik do pobrania poniżej).

INFORMACJA:
Dnia 23 lutego 2023 r. wniosek rozliczający grant Gminy Jerzmanowa pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”został zweryfikowany i zaakceptowany.

W związku z powyższym umowa darowizny, zgodnie z jej zapisami, obowiązuje do dnia 23 lutego 2025r. Do tego czasu każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o zachowaniu trwałości projektu.

Terminy na złożenie oświadczeń przez osoby, które otrzymały sprzęt w ramach programu, przedstawiają się następująco:

• I oświadczenie: od 01.12.2023 r. – do 31.12.2023 r.

• II oświadczenie: od 01.12.2024 r. – do 31.12.2024 r.

• III oświadczenie: od 01.02.2025 r. – do 24.02.2025 r. (dodatkowy termin wynikający z zatwierdzenia przez instytucję wniosku rozliczającego)

Oświadczenia prosimy składać według powyższego harmonogramu: osobiście w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa pok. 315 lub poprzez przesłanie skanu wypełnionego
i podpisanego oświadczenia na adres e-mail: m.heller@jerzmanowa.com.pl z zachowaniem wersji kolorowej logotypów.

Oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2575/2022.