Urząd  Gminy Jerzmanowa informuje, że w terminie do dnia 24 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące
w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne
z wnioskiem o dopłaty na rok 2024 składanym do ARiMR).

Do wniosku należy dołączyć :

- oświadczenie nr 1 lub nr 2;

- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na 2024 rok;

- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) - (jeśli dotyczy).

Druki wniosku oraz załączniki są dostępne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, pok. nr 304 (II p.) oraz na stronie urzędu.

 Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy
w Jerzmanowej, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
.

Do pobrania:

- wniosek dotyczący oszacowania szkód

- oświadczenie nr 1

- oświadczenie nr 2

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych