Z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega załącznik nr 3 (wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania)
 do Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego z dnia 1 lipca 2020 roku.

Dotychczasowy ww. dokument otrzymuje brzmienie: "Wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania –
wersja obowiązująca od 1 września 2020"

Zmiana dotyczy punktu 4.10 Wniosku o udzielenie grantu, w którym dodany zostaje zapis: przeprowadzono ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (w przypadku budynku, - ów objętych wsparciem ocieplone muszą być wszystkie jego/ ich ściany, w przypadku mieszkań objętych wsparciem muszą być ocieplone wszystkie ściany budynku, -ów, w których są zlokalizowane lub wszystkie ściany wokół tych mieszkań).

Jednocześnie informujemy, że Grantobiorcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie grantu do dnia 31 sierpnia 2020 roku, na etapie oceny formalnej tych wniosków będą wzywani do uzupełnienia – przedłożenia oświadczenia o spełnieniu lub nie spełnieniu wymienionego wyżej kryterium merytorycznego punktowego - Elementy termomodernizacyjne.

Pozostałe treści Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego nie ulegają zmianie.Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0031/19-00,

pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”