Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)) zawiadamiam o przyjęciu Uchwały Nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Kurowice-Modła i Smardzów, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 19 kwietnia 2021 r., poz. 1931.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu pod adresem https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/a,30911,uchwala-nr-xxxvi2622021.html oraz posumowaniem wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, poniżej niniejszego obwieszczenia.