Na podstawie art. 8h, i, j, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2023 poz. 977ze zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXX/514/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Łagoszów Mały i Smardzów położonych na terenach górniczych, uchwalonego Uchwałą Nr LXIV/467/2023 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 4805) zapraszam na konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Łagoszów Mały i Smardzów położonych na terenach górniczych.

Jednocześnie informuje się, że za zgodą odpowiednich organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie odstąpiono odprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

  • Zbieranie uwag w terminie od 26 kwietnia 2024 r. do 27 maja 2024 r. , które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jerzmanowa w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl )
  • Spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 15 maja2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa w Sali Obrad o godzinie 14.30 – spotkanie poprzedzone będzie prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego;
  • Punktu konsultacyjnego który będzie miał miejsce w dniach 15 i 22 maja 2024 r. w godz. 16.00-17.00 w pokoju 122 budynku Urzędu Gminy Jerzmanowa przy ul. Lipowej 4 w Jerzmanowej.

Z projektem w/w zmiany miejscowego planu można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Jerzmanowawww.jerzmanowa.com.pl w Ogłoszeniach, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jerzmanowa.com.pl w zakładce GMINA dalej Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz w Rejestrze Urbanistycznym prowadzonym na BIPie.