Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przyjęciu Uchwały XXXIII/232/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Smardzów, Gaiki-Potoczek, Jerzmanowa, Kurowice – Modła położonych w granicach terenów górniczych. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 28 stycznia 2021 r., poz. 468.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz posumowaniem wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowa.