Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przyjęciu Uchwały XXXIII/233/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz posumowaniem wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowa.

Z samym dokumentem Studium pod linkiem https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/a,30845,uchwala-nr-xxxiii2332020.html