Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LXIV/467/2023 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Łagoszów Mały i Smardzów położonych na terenach górniczych. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu i z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa. Z  Uchwałą Nr LXIV/467/2023 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. można zapoznać się pod linkiem  https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/a,31639,uchwala-... , zaś z podsumowaniem i uzasadnieniem pod niniejszym obwieszczeniem obwieszczeniem .

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba