Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Jerzmanowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się z zasobu nieruchomości Gminy Jerzmanowa lokal mieszkalny w Potoczku nr 7/1 oraz udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, do zamiany za lokal mieszkalny w Zofiówce nr 6/1 oraz udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiący własność osoby fizycznej,
której wykaz stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowa, a ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.