Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie przeciwko HPV”.

Na podstawie art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/308/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 11 sierpnia 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie przeciwko HPV”.

§ 2. Ustala się:

1) treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,

2) wzór formularza ofertowego w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia,

3) projekt umowy na realizację programu polityki zdrowotnej w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Na realizację zadania, o którym mowa w §1 przeznacza się kwotę nie większą niż 201.340,00 zł
(słownie: dwieście jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100), zabezpieczoną w budżecie Gminy Jerzmanowana rok 2021 w kwocie 128.680,00 zł oraz ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 w kwocie 72.660,00 zł.

§ 4. 1. Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

a) przewodniczący: Monika Krawczyk-Szews –Inspektor ds. oświaty,

b) członkowie:
- Natalia Kulisch – Inspektor ds. gospodarki komunalnej,

- Anna Kozakowska-Nagi – Referent ds. oświaty,

2. Przewodniczący Komisji konkursowej może zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby, których obecność jest niezbędna do realizacji jej zadań.

3. Osoby zaproszone do udziału w pracach Komisji konkursowej nie mogą być oferentami.