Obraz przedstawiający Rekrutacja w ramach projektu unijnego

Zapraszamy do udziału w projekcie pn.  „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne.

Grupę docelową w projekcie stanowi 75 dzieci (38K) w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Jaczowie (Gmina Jerzmanowa (województwo dolnośląskie),
w roku szkolnym 2020/2021 – 25 dzieci z oddziału utworzonego w ramach niniejszego projektu oraz 50 dzieci z pozostałych oddziałów (75 dzieci objętych wsparciem w zakresie zajęć dodatkowych) a także 1 nauczyciel (objęty wsparciem w ramach szkolenia).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Uruchomienie nowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej (1 oddział), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji.

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: Link do strony

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej pod nr tel. 724 846 572, 500 774 950 oraz w dziale oświaty Urzędu Gminy Jerzmanowa pod nr tel. 76 836 55 46

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego