Gmina Jerzmanowa informuje, że wyłoniono wykonawcę dla zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa" tj.:

GEOPLAN
Adrian Luszka
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 42J/14

za kwotę brutto 27.306,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześć złotych 00/100).

Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty:

Wyboru dokonano na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Ustalono, iż oferta firmy GEOPLAN Adrian Luszka z Wrocławia odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 2.12.2019 r. i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w nim kryterium wyboru.