Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu Projektami z podziałem na części.

Część 1 - Zarządzanie Projektem pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”

Część 2 – Zarządzanie Projektem pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy”

UWAGA: Dodano dn. 24.04.2020 r. - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - ZMIANA, Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie ZMIANA

 

alt

Część 1 - Zarządzanie Projektem pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne.

Część 2 – Zarządzanie Projektem pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy”

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.


Dokumenty dot. przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.