Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wykonanie Raportu o stanie Gminy Jerzmanowa za rok 2019 zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Jerzmanowa, a w szczególności realizację polityk, programów i startegii z zakresu: edukacji, społeczeństwa, kultury, infrastruktury, ochrony środowiska oraz realizację uchwał rady gminy.