Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 546905-N-2019 w dniu 14.05.2019 r.

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający tj. Gmina Jerzmanowa zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą z uwagi na przyjęte kryteria tj. cenę – 60 %, okres gwarancji i rękojmi – 40 % uznana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

„DUCTUS” Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

kwota brutto: 298 331,70 zł


Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ocenił najwyżej ofertę w/w Wykonawcy i uznał jako najkorzystniejszą w oparciu o określone w specyfikacji kryteria wyboru. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w kryterium „cena” i w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”. Wybór oferty na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.


Załączniki: