W załączeniu przedkładamy do publicznego wglądu wersję elektroniczną projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Kurowice-Modła i Smardzów, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Wersja papierowa ww. dokumentów dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.