Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. "Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa".

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.