W załączeniu przedkładamy do publicznego wglądu wersję elektroniczną projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Z w/w dokumentem w wersji papierowej można zapoznać się do 22 października br. w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.