W załączeniu przedkładamy do publicznego wglądu wersję elektroniczną projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Kurów Mały i Łagoszów Mały, położonych w granicach terenów górniczych w gminie Jerzmanowa wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Wersja papierowa ww. dokumentów dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.